شماره حساب ها
نام بانک/نوع حسابشماره حساب
ملت1835786115
عابر بانک ملت6104-3372-1116-7216
ملت/شماره حساب بانکی ایران (شبا)IR07 0120 0100 0000 1835 7861 15
ملی- سیبا0106140869009
عابربانک ملی6037-9911-2679-6022
ملی/شماره حساب بانکی ایران (شبا)IR60 0170 0000 0010 6140 8690 09
صادرات- سپهر0310716332005
عابربانک صادرات6037-6910-5904-1707
صادرات/شماره حساب بانکی ایران (شبا)IR92 0190 0000 0031 0716 3320 05
سامان902-800-879418-1
عابر بانک سامان6219-8611-0879-4180
سامان/شماره حساب بانکی ایران (شبا)IR39 0560 0902 8000 0879 4180 01
نام صاحب حساب : حمیدرضا شریفی