سرویس محدودیت ترافیک آبونمان روزانه(تومان) هزینه اشتراک روزانه(تومان) جمع هزینه سرویس دریک ماه(تومان) ثبت نام
سرویس Premium تا 12Mbps هر مگا بایت 3.5 تومان
2 تا 8 صبح (1تومان)
133 ------------- ------------- انتخاب
سرویس Lite 128Kbps هر مگا بایت 2.5 تومان
2 تا 8 صبح (1تومان)
133 ------------- ------------- انتخاب
64kbps ندارد 133 500 19000 انتخاب
128kbps ندارد 133 866 30000 انتخاب
192kbps ندارد 133 1066 36000 انتخاب
256kbps ندارد 133 1366 45000 انتخاب
384kbps ندارد 133 2066 66000 انتخاب
512kbps ندارد 133 6466 198000 انتخاب
64kbps ضریب اشتراک 1 به 10 ندارد ندارد ندارد 5910 انتخاب
128kbps ضریب اشتراک 1 به 10 ندارد ندارد ندارد 9900 انتخاب
256kbps ضریب اشتراک 1 به 10 ندارد ندارد ندارد 12540 انتخاب
سرویس های فوق به صورت روزانه بوده و حجم باقی مانده آنها به ماه بعد انتقال می یابد.
به تعرفه های فوق هیچ گونه هزینه جانبی نظیر عوارض،مالیات و آبونمان تعلق نمی گیرد.
تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت(شرکت آسیاتک)
عنوان سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله توضیحات
یک گیگ در ماه 0 0 0 0 0 -
دو گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح نيم بها
چهار گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح نيم بها
شش گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 5 صبح نيم بها و5 تا 8 صبح رايگان
نامحدود در ماه (برنزی) 0 0 0 0 0 با امکان تبادل حداقل 6 گيگ
نامحدود در ماه (نقره ای) 0 0 0 0 0 با 3 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گيگ درماه
نامحدود در ماه (طلایی) 0 0 0 0 0 با 7 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 13 گيگ درماه
اينترانت ملی نامحدود 0 0 0 0 0 با امکان تبادل حداقل 10 گيگ
تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت(شرکت آسیاتک)
عنوان سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله توضیحات
یک گیگ در ماه 68,040 200,685 384,199 560,844 734,054 -
دو گیگ در ماه 105,840 311,817 595,123 867,024 1,133,222 1 تا 8صبح نيم بها
چهار گیگ در ماه 171,720 505,504 962,733 1,400,652 1,828,915 1 تا 8صبح نيم بها
شش گیگ در ماه 247,320 727,768 1,384,581 2,013,012 2,627,251 1 تا 5 صبح نیم بها و5 تا 8 رایگان
ده گیگ در ماه 333,720 981,784 1,866,693 2,712,852 3,539,635 1 تا 8 صبح رايگان
نامحدود در ماه (برنزی) 182,520 537,256 1,022,997 1,488,132 1,942,963 با امکان تبادل حداقل 8 گيگ
نامحدود در ماه (نقره ای) 322,920 950,032 1,806,429 2,625,372 3,425,587 با 4 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گيگ درماه
نامحدود در ماه (طلایی) 474,120 1,394,560 2,650,125 3,850,092 5,022,259 با 10 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گيگ درماه
اينترانت ملی نامحدود 150,120 442,000 842,205 1,225,692 1,600,819 با امکان تبادل حداقل 20 گيگ
تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت(شرکت آسیاتک)
عنوان سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله توضیحات
یک گیگ در ماه 81,000 238,788 456,516 665,820 870,912 -
دو گیگ در ماه 122,040 359,445 685,519 998,244 1,304,294 1 تا 8 صبح نيم بها
سه گیگ در ماه 160,920 473,752 902,469 1,313,172 1,714,867 8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت
چهار گیگ در ماه 182,520 537,256 1,022,997 1,488,132 1,942,963 1 تا 8 صبح نيم بها
شش گیگ در ماه 258,120 759,520 1,444,845 2,100,492 2,741,299 1 تا 5 صبح نیم بها و5 تا 8 رایگان
ده گیگ در ماه 355,320 1,045,288 1,987,221 2,887,812 3,767,731 1 تا 8صبح رايگان
بیست گیگ در ماه 592,920 1,743,832 3,313,029 4,812,372 6,276,787 1 تا 8صبح رايگان
نامحدود در ماه (برنزی) 290,520 854,776 1,625,637 2,362,932 3,083,443 با امکان تبادل حداقل 12 گيگ درماه
نامحدود در ماه (نقره ای) 603,720 1,775,584 3,373,293 0 6,390,835 با 5 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گيگ درماه
نامحدود در ماه (طلایی) 927,720 2,728,144 5,181,213 7,524,252 9,812,275 با 13 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 48 گیگ درماه
اينترانت ملی نامحدود 225,720 664,264 1,264,053 1,838,052 2,399,155 با امکان تبادل حداقل 40 گيگ
تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت(شرکت آسیاتک)
عنوان سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله توضیحات
یک گیگ در ماه 0 0 0 0 0 -
دو گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8صبح نيم بها
چهار گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8صبح نيم بها
شش گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 5 صبح نیم بها و5 تا 8 رایگان
شش گیگ در ماه 0 0 0 0 0 90 دقيقه رايگان 9:30 تا 11 صبح رايگان اسپورت
ده گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رايگان
بیست گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رايگان
چهل گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رايگان
نامحدود در ماه (برنزی) 0 0 0 0 0 با امکان تبادل حداقل 18 گيگ درماه
نامحدود در ماه (نقره ای) 0 0 0 0 0 با 9 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 45 گيگ درماه
نامحدود در ماه (طلایی) 0 0 0 0 0 با 18 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 100 گيگ درماه
اينترانت ملی نامحدود 0 0 0 0 0 با امکان تبادل حداقل 80 گيگ
تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت(شرکت آسیاتک)
عنوان سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله توضیحات
یک گیگ در ماه 0 0 0 0 0 -
دو گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8صبح نيم بها
چهار گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8صبح نيم بها
شش گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 5 صبح نیم بها و 5تا 8 رایگان
ده گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رايگان
بیست گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رايگان
سی گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رايگان
شصت گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رايگان
نامحدود در ماه (برنزی) 0 0 4,518,309 6,561,972 0 با امکان تبادل حداقل 24 گيگ درماه
نامحدود در ماه (نقره ای) 1,748,520 5,141,296 9,761,277 14,172,732 18,479,923 با 13 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 76 گيگ درماه
نامحدود در ماه (طلایی) 3,692,520 10,856,656 20,608,797 29,919,132 39,008,563 با 25 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گيگ درماه
اينترانت ملی 97,092 286,098 546,309 796,165 1,040,843 با امکان تبادل حداکثر 10 گيگ
اينترانت ملی نامحدود 614,520 1,807,336 3,433,557 4,987,332 6,504,883 با امکان تبادل حداقل 160 گيگ
تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت(شرکت آسیاتک)
عنوان سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله توضیحات
یک گیگ در ماه 157,680 464,227 884,390 1,286,928 1,680,652 -
دو گیگ در ماه 193,320 569,008 1,083,261 1,575,612 2,057,011 1 تا 8 صبح نيم بها
چهار گیگ در ماه 268,920 791,272 1,505,109 2,187,972 2,855,347 1 تا 8 صبح نيم بها
شش گیگ در ماه 344,520 1,013,536 1,926,957 2,800,332 3,653,683 1 تا 5 صبح نیم بها و5 تا 8 رایگان
ده گیگ در ماه 452,520 1,331,056 2,529,597 3,675,132 4,794,163 8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت
سی گیگ در ماه 927,720 2,728,144 5,181,213 7,524,252 9,812,275 1 تا 8 صبح رايگان
شصت گیگ در ماه 1,456,920 4,283,992 8,134,149 11,810,772 15,400,627 1 تا 8 صبح رايگان
صد گیگ در ماه 2,158,920 6,347,872 12,051,309 17,496,972 22,813,747 1 تا 8 صبح رايگان
نامحدود در ماه (برنزی) 949,320 2,791,648 5,301,741 7,699,212 10,040,371 با امکان تبادل حداقل 30 گیگ درماه
نامحدود در ماه (نقره ای) 2,580,120 7,586,200 14,401,605 20,908,692 27,261,619 با 18 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 122 گیگ درماه
نامحدود در ماه (طلایی) 5,398,920 15,873,472 30,130,509 43,740,972 57,028,147 با 36 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 300 گیگ درماه
تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت(شرکت آسیاتک)
عنوان سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله توضیحات
یک گیگ در ماه 0 0 0 0 0 -
دو گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح نیم بها
چهار گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح نیم بها
ده گیگ در ماه 0 0 0 0 0 8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت
بیست گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رایگان
چهل گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رایگان
دویست گیگ در ماه 0 0 0 0 0 1 تا 8 صبح رایگان