مراکز تحت پوشش
منطقه نام مرکز پیش شماره ها وضعیت سرویس
کرجنصرآبادی220-221-222-223-224-225-226-227-228-229آماده تحویل
گوهردشترجایی420-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449آماده تحویل
فردیس 1صدوقی650-651-652-653-654-655-656-657-658-659آماده تحویل
عظيميهطالقانی250-251-252-253-254-255-256-257-258-259آماده تحویل
کارخانه قندشهید رشیدی270-271-272-273-274-275-276-277-278-279آماده تحویل
ساسانیشهید کاظمی280-281-282-283-284-285-286-287-288-289آماده تحویل
فاز 4 مهرشهرفهميده350-351-352-353-354-355-356-357-358-359آماده تحویل
مهرشهرآثاری340-341-342-343-344-345-346-347-348-349آماده تحویل
باغستانشهیدان غیاثی430-431-432-433-434-435-436-437-438-439آماده تحویل
حصارکثارالله450-451-452-453-454-455-456-457-458-459آماده تحویل
فردیس 2خاتم الانبيا660-661-662-663-664-665-666-667-668-669آماده تحویل
مارليکدکتر حسابی640-641-642-643-644-645-646-647-648-649آماده تحویل
مشکين دشتمشکين دشت620-621-622-623-624-625-626-627-628-629آماده تحویل
شهرک نازپاک طينت680-681-682-683-684-685-686-687-688-689آماده تحویل
ماهدشتشهدای ماهدشت730-731-732-733-734-735-736-737-738-739آماده تحویل
کمالشهرقندی470-471-472-473-474-475-476-477-478-479آماده تحویل
کيانمهرامير کبير320-321-322-323-324-325-326-327-328-329آماده تحویل
حسين آبادقائم330-331-332-333-334-335-336-337-338-339آماده تحویل
ولد آبادشهيد کريم زاده630-631-632-633-634-635-636-637-638-639آماده تحویل
مهندسی زراعیشهيدان کوليوند670-671-672-673-674-675-676-677-678-679آماده تحویل
کلاککوثر230-231-232-233-234-235-236-237-238-239آماده تحویل
گلدشتشهید آوینی480-481-482-483-484-485-486-487-488-489آماده تحویل
گرمدرهشهدای گرمدره610-611-612-613-614-615-616-617-618-619آماده تحویل
آساراشهیدان لطفی520-521-522-523-524-525-526-527-528-529در دست اقدام
گلشهرشهيد اندرزگو460-461-462-463-464-465-466-467-468-469در دست اقدام